SEVGiCELiM

Tam Versiyon: ENDÜLÜS EMEVİLERİ
Şu anda tam olmayan bir versiyonun içeriğine bakıyorsunuz. Tam versiyon'a bakınız.
İmage
ENDÜLÜS EMEVİLERİ(756-1031)

Abbasi Devleti kurulduktan sonra Emevi ailesi üzerindeki baskılarını artırmıştır.Bunun üzerine Emevi ailesinden bir grup İspanya’ya giderek,Endülüs Emevi Devleti’ni kurmuşlardır.

Kültürel alandan ileri bir düzeye ulaşan Endülüs Emevileri Avrupa medeniyetine doğrudan katkıda bulunmuştur.Başkent Kurtuba’da kurulan medreselere Avrupa’nın birçok yerinden öğrenciler gelerek eğitim görmüşlerdir.Bu durum İslam uygarlığının Avrupalılar tarafından tanınmasında önemli rol oynamıştır.

Endülüs hükümdarları X. yy’dan itibaren halife unvanını kullanmışlardır.Bu dönemden itibaren İslam dünyası üç halife tarafından(Abbasiler,Endülüs Emevileri ve Fatımiler) temsil edilmeye başlanmıştır.Bu durum Müslüman topluluklar arasında siyasal birliğin bozulduğunu gösterir.

Endülüs Emevi Devleti,iç karışıklıklar yüzünden 1031 yılında parçalandı.Bu devletin egemen olduğu bölgelerde tevaif-i müluk adı verilen küçük devletler kuruldu.Bu durum Müslümanların Hristiyanlar karşısında zayıf düşmesine neden oldu.Bu devletlerin en önemlisi İspanya’daki son İslam Devleti olan Beni Ahmer Devleti’dir.

İspanyolların Beni Ahmer Devleti’ni yıkmasıyla İspanya’daki Müslüman egemenliği son bulmuştur(1492).
II.Bayezid İspanya’da yaşayan Müslümanları Osmanlı topraklarına yerleştirmiştir.
KURTUBA EMEVİ EMİRLERİ

*I.Abdurrahman(756-788)

*I.Hişam(788–796)

*I.Hakem(796–822)

*II.Abdurrahman(822–852)

*I.Muhammad(852–886)

*Mündhir(886–888)

*Abdullah bin Muhammed(888–912)

*III.Abdurrahman(912–929)
KURTUBA EMEVİ HALİFELERİ

*III.Abdurrahman(halife olarak,929–961)

*II.Hakem(961–976)

*II.Hişam(976–1008)

*II.Muhammed(1008–1009)

*II.Süleyman(1009–1010)

*II.Hişam(ikinci kez,1010–1012)

*II.Süleyman(ikinci kez,1012–1016)

*IV.Abdurrahman(1017)

Emevî hanedanı yerine Hammûdiler'in gelmesi:
*Ali bni Hammud-el Nasır(1016–1018)

*Kasım ibn Hammud-el Ma'mu(1018–1021)

*Yahya bin Ali bin Hammud-el-Mu'tali(1021–1023)

*Kasım bin Hammud-el-Ma'mu(ikinci kez,1023)

Emevîler'in tekrar hükümdarlığa geçmesi:
*V.Abdurrahman(1023–1024)

*II.Muhammed(1024–1025)

*Ara hükümdar Yahya bin Ali bin Hammud el-Mu'tali(1025-1026)

*III.Hişam(1026–1031)
EMEVİ HALİFELERİNİN SOYAĞACI
İmage

Soyağacı renk anahtarı;
██ Osman bin Affan(644–656)
██ Emevi Devleti Halifeleri(661–750)
██ Endülüs Emevi Emirleri(756–929)
██ Endülüs Emevi Halifeleri(929–1031)